By   12 grudnia 2016

W związku z realizacją projektu nr WRE/28 5 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Weryfikacja skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Poznaniu
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Sprawy zagraniczne
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Tarnów oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: PISZCZEK ANTONINA Agencja Ubezpieczeniowa Antonina Piszczek, Kopalnie Piasku „Maczki Bór” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe PEESTE Sp. z o.o., AUTO-EFEKT Pranie Tapicerki i Kosmetyka Samochodowa, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , BIELSAT.com sp. z o.o. , Agro-Montaż , DEBON , GridwiseTech , Księgowość Polska , Peptaderm Sp. z o.o., WILD 60`s Sp. zo.o., BarterOnline.pl , Polska Organizacja Turystyczna, Jarosław Marcin Pawluk, Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „JARMAR Eksport-Import S.C.”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.