By   18 marca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr KDU/81 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Kursy w Częstochowie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krasnostawski oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: Man Hing Industry Development (Shenzhen) Co. Ltd., Browary WARKA Sp. z o.o. , Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Pomorze” Sp. z o.o., Komorowski Andrzej, Telewizja Kablowa „SATEL” Sp. z o.o. , Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , Balton Sp. z o.o., EDU & MORE , GATE7 , księguj.net.pl sp. z o. o. , RoboNET , TPnets.com – Tmoasz Bathelt, Piotr Marciniak, Acquitec , Texmar Marek Hałoń, Gabinet Stomatologiczny Kryszewska-Sawulska Małgorzata Barbara

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.