By   5 sierpnia 2017

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr BEM/68 3 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Program debata podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Warsztaty w Lodzi
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: puławski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., Fabryka Dywanów „Weltom” S.A., Auto Serwis Piotr Masicz, Firma Handlowo-Transportowa „AS” Andrzej Salawa, Eltronik „Media” – Spółka Komandytowa , „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością, FiM Consulting , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, MateM Sp. z o.o., PLASTSYSTEM RZESZÓW , Wrocławski Park Technologiczny SA., LennyLamb S.C., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Jadwiga Szatkowska Consulting Biuro Rachunkowe

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.