By   9 listopada 2017

W związku z raportowaniem programu nr IJZN/67 2 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Treningi w Katowicach
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: milicki oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lever Polska S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A., Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. , „Firma Handlowa „ALOZA” Hanna Argalska , „DAAT” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , Balton Sp. z o.o., Ekodecor Kiersnowski i S-ka, JEREMY Sp. z o. o., NAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O., Techweb Software Sp. z o.o., WebTutor sp. z o.o., HENDI POLSKA , Viki Hair Laboratorium Chemiczne s.c. Andrzej Byzdra, Maria Byzdra., Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.