By   12 grudnia 2017

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BFX/19 4 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Plan dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Wykłady w Lodzi
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jeleniogórski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. („Agram” Chłodnia w Lublinie S.A.), Fabryka Dywanów „Weltom” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kostbet – Produkcja i Montaż Kostki Brukowej Płotów Betonowych Agata, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , DCG Dominas Consulting Group Sp. z o.o. , AD KOMERS , Convert Paper Spółka Komandytowo-Akcyjna, KAELMO Rafał Moś, MO-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa, STER , Województwo Pomorskie, Apteka REMEDIUM mgr farm. Zdzisława Fiejdasz, NOVO SoftNet Sp. z o.o., Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.