By   18 kwietnia 2016

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr YGM/97 6 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Spotkania Team Building
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Szkoły podstawowe
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieruszowski oraz suwalski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze S.A. (KOSTRZYŃ PAPER), Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., Kraśnickie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o. , NetGate s.c. Tomasz Karolczak & Jacek Banecki , Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Control Process , GALD Zakład Galanterii Drzewnej Druzgała Janusz Włodzimierz, OLSOFT , Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o. , Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , Autopart S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.