By   18 maja 2016

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr LGZ/59 8 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Szkolenia Z Motywowania
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żniński oraz olsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu S.A., Bolesławicka Fabryka Materiałów Medycznych „Polfa” S.A., Auto Gaz Serwis, JARPER Sp. z o.o., Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 , „PROGNITY” , Afiliant P. Szałamacha i Wspólnicy , Firma SILVEX Maria Wójcik, ITDOTUM Łukasz Kamiński, MULTIMEDIA-ACADEMY , Sevroll-System Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Metalowego SolArM Leszek Solewski, EZAL L. Z. Pudłowscy, W. Dragan spółka jawna, XPLUS , Marek Czubak, Wojciech Gałecki, Waldemar Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Mega-Lens”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.