By   15 czerwca 2016

W związku z raportowaniem projektu nr OHD/29 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja lodów
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz lubaczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „NAVIMOR” Sp. z o.o., Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S.A., e-promo wagi profesjonalne, „DANCO” , „TALEX” S.A., Bonair , Digital Solutions , Katowicki Holding Węglowy S.A., ORZEŁ , Project4eco Sp. z o.o. , „KAJ” STANISŁAW KAJDY , BOSSG sp. z o.o., ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH ALLADYN KONRAD BUKOWSKI, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowa-Usługowe „ELZMARK” Marek Marszałek

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.