By   13 lipca 2016

W związku z finalizacją działania funduszowego nr XLN/71 9 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Weryfikacja skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Sprzedażowe
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Rozmnażanie roślin
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: milicki oraz elbląski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „OPOLWAP” S.A., Philips Lighting Pabianice S.A., QSC Auto Gaz Montaż Serwis, Autoelektronika, STRAŻNIK spółka jawna, Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , AVIMOT , Elokon Polska , Jarpol Dream Factory Danuta Schwedt, OŚRODEK NOWYCH TECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO , PLUM , TEKMEX Spółka z o.o , Gmina Miasto Stargard Szczeciński, P.H.U. DAJMEX, W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.