By   16 września 2016

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr NIJE/98 7 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Agenda debata w czasie konferencji zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja tapet
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność banku centralnego
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: inowrocławski oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut” S.A., Filar Skup Aut, Moder Electro, P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , TV-EURO-SAT Marek Gzowski, BRESCH + Ewa Gąsiorek, ECM Group Polska Sp. z o.o., Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o. , P.P.H.U. Cerko s.c., Bogusław Pilarski, Maria Pilarska, PHU ELKA Miczyński Radosław, TravelPass Sp z o.o., Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. , Polski Bank Komórek Macierzystych

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.