By   9 października 2016

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr MYT/88 4 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Programu Spójności

Agenda debata podczas panelu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łaski oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: Romuald Morajko Zmechanizowane Roboty Ziemne,,ROMEX”, Fabryka Mechanizmów Samochodowych „POLMO” S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-WROCŁAW” Sp. z o.o., „, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Ekran”, „TOPSIL” T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, 48 Poland Sp. z o.o., DANPOL Spółka Jawna, Dariusz i Kazimierz Sikorscy, Hoblo Sp. z o.o., MDA GROUP S.C. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz, PRESSMART , uczestnicy.pl , Eco Instal Holding Sp. z o.o., PGB-POLSKA , Marek Jankowski, Katarzyna Pisarek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „FASTOS”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.