By   28 października 2016

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr MXS/52 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Imprezy Team Building
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Fundusze emerytalne
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieruszowski oraz głubczycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji „CHEMOROZRUCH” Sp. z o.o., Agroma Wałcz Sp. z o.o., Wolsztyńska Fabryka Okuć „WOLMET” Sp. z o.o., Warszawska Spółdzielnia Handlowa „FALA”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , BOGART Sp. z o.o., eGazety Sp. z o. o., K-Lamin Andrzej Filipek, MAKRUSZ S.A., RECOMENA , ZAGOZDA , CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek. med. Stanisław Korpacki, Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe POLITECHNIK – Grzegorz Lewicki

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.