By   18 listopada 2016

W związku z realizacją działania funduszowego nr FZH/26 8 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Programu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Mazurach
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz bartoszycki

  Upoważnieni beneficjenci to: CHLIPALA KAZIMIERZ Uslugi transportowe, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „PATEREK” S.A., MIKA Autosprzedaż, DIXI Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Telewizja Kablowa” Sp. z o.o. , „Tugeb Polbud” , CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PROEXPO M.ZASADA, K.MAJER-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Elegance Sp. z o.o., Gorzowska Fabryka Maszyn „GOMA” , ManageMED , SUNEX Sp. z o.o., VADO sp. z o.o., Eurovita sp. z o.o., MAGAM SP. Z O.O., Prywatny Zakład Handlowo-Transportowy „DAR-TRANS” Dariusz Sobota

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.