By   7 stycznia 2017

W związku z audytem programu nr ECG/13 6 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Plan debata w czasie panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A., Elektromontaż Wrocław S.A., PAGED-WEFEM S.A., Nikholc Bogdan, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej – Żubardź, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , AoV – Architects of Value sp. z o.o. w organizacji, CUF , INWESTPOL-CONSULTING Poland Sp. z o. o., MEDIA PŁ , SMT SOFTWARE , VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY JUSTYN SKRZĘTNICKI, Ankh IT Solutions Adam Gajda, TECHPLAST , CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.