By   8 lutego 2017

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr HXX/32 9 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Jurze
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żarski oraz m. Mysłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Amond MetaLwork Co.,Ltd., „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , CEFARM Zielona Góra S.A., Lider-Pijawka Marek Wójcik, PHU „Mar-SAT” , „Organika-CAR” S.A., Budizol , E-KANDYDAT.PL , Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., LEARNPLACE.PL , Pascal , VOX , D.A. Glass – Teodora Doros, Zakład Techniczny KarT Włodzimierz Kardasz, INCOBET

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.