By   26 maja 2017

W związku z audytem programu nr GSE/29 9 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Europejskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Jurze
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczyński oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Klose-Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „PATEREK” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- Radom Sp. z o.o., , „Bystar” , „RABBIT” , ADAMIETZ , Firma Dystrybucyjna Ravi Sp. z o.o., HURTOPON.PL , Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” , Signum , Zakład Produkcyjno – Handlowy ZAKMET Kazimierz Chawchunowicz, DAŃKO, JAKSINA – DAMET SPÓŁKA JAWNA, Olimp Laboratories Sp. z o.o., Chromapress

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.