By   14 czerwca 2017

W związku z finalizacją działania funduszowego nr WOR/77 4 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włocławski oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze „POSTI” S.A., Tania Jazda, Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , „Werner Janikowo” , ATT Spółka z o.o., DOMINIUM S.A., IQ Advisors Sp. z o.o., Miranda , SOFTWAREMILL , WEB-SERVICES Bartłomiej Knabel, JM Trade sp. z o.o. w organizacji , METKOM , Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe SARTPOL Grzegorz Soszyński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.