By   25 czerwca 2017

W związku z zamknieciem programu nr SYO/55 9 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Społecznego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Katowicach
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: piotrkowski oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Land Bond Jewelry Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Transportortowo-Sprzętowe SETRAN Sp. z o.o. , Private Finance Sp z o.o., kris-bruk, Zakład Teleradiomechaniki Jerzy Liber , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , Jantar Wody Mineralne Spółka z o.o., Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” , SYGNITY , VOX , BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, Zakład Obróbki Metali Adam Włoczewski, GÓR-BUD Grzegorz Górski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.