By   11 września 2017

W związku z zamknieciem programu nr RPIJ/51 6 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Treningi w Wiśle
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pajęczański oraz jasielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Man Hing Industry Development (Shenzhen) Co. Ltd., Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., Wolsztyńska Fabryka Okuć „WOLMET” Sp. z o.o., Brukowani, Tomków Sp. z o.o. , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, Biuro Marketingowe ABEDIK , EDF Polska Sp. z o.o., INTERDAM Damian Zarzycki, LUBSAD Sp. z o.o., SN Biotech Technologies Sp. z o.o., Sp. k., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, COBI S.A., METKOM , Usługi Wydawniczo Poligraficzne Paper&Tinta Barbara Tokłowicz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.