By   4 października 2017

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr YOW/34 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: słubicki oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Matis Jewelry Co. Ltd., ALSTOM T&D S.A. (d. REFA S.A.), ŁOPUSZAŃSKA S.A. , Leokadia Bedner Matic-Med., Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , „CELON PHARMA” , BUHSAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, EQUITY INVESTMENTS S.A., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, MADKOM , SYMTECH Marcin Kapusta, Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , KMM „OKNO” KONIECZNY-PERZ-BABICKI SPÓŁKA JAWNA, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.