By   28 grudnia 2017


Symulacje biznesowe – bibliografia na szkolenie:

 • Finanse Dla sprzedawców
 • pomiar oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. C. Brys
 • Beskydy. Turisticky Pruvodce CSSR
 • Książęta Pomorza Zachodniego
 • Gry menedżerskie , dr H. Bubala
 • Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej cz. I
 • Ocena biznesowa komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań menedżerskich i finansowych dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych zrealizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na wzrost jakości edukacji w województwie lub
 • Słowianobułgarska historia
 • Wypracowanie potencjalnych kierunków interwencji w okresie programowania 2014 – 2020 w oparciu o doświadczenia z wdrażania XIII osi priorytetowej PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
 • Zakopane i okolice
 • Rytuały dawne i współczesne – Jean Maisonneuve (96)
 • W co wierzę? – ks Kazimierz Bukowski (744)
 • Żywot św. Genowefy – *.* (1264)
 • W blaskach Gwiazdy betlejemskiej – *.* (1831)
 • Saga o ludziach lodu (tom 2) – Margit Sandemo (2352)
 • Tumitak na powierzchni ziemi – Charles R. Tanner (2934)
 • Skrawek nieba – Stanisław Goszczurny (3541)
 • Przygody Zuzanki – Jerzy Niemczuk (4185)
 • Metamorfozy albo złoty osioł – Apolejusz (4668)
 • Nasze zwierzęta – Kot – Łukasz Szwed (5635)
 • Trylogia galaktyczna (tom 1 – Bezcielesny Jack) – Julian May (6225)
 • całe zdanie nieboszczyka – Joanna Chmielewska (6953)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. F. Broda